User Tools

Site Tools


tanhcaonhtthgiicaotiu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

tanhcaonhtthgiicaotiu [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​img width="​130"​ height="​100"​ src="​https://​vcdn-vnexpress.vnecdn.net/​2018/​11/​09/​toa-nha-cao-nhat-the-gioi-cao-den-dau-1541762036_180x108.jpg"></​br>​Tháp Burj Khalifa cao gấp 4,5 lần bức tượng cao nhất thế giới ở Ấn Độ, nhưng chưa bằng 1/13 lần chiều sâu của rãnh Mariana. 
 +laodong </​HTML> ​
tanhcaonhtthgiicaotiu.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)