User Tools

Site Tools


sxlklutngilaong

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sxlklutngilaong [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​ContentRightHeight">​
  
 +<p class="​ngayxuatban">&#​13;​
 +14/11/2018 20:​54&#​13;​
 +</p>
 +<h2 class="​sapo"​ data-field="​sapo">&#​13;​
 +Hồ Thị Diệu Hiền (Công ty Tâm Phát, tỉnh Bình Dương) thắc mắc: "Ngày 12-8-2018, công ty ra quyết định điều chuyển tôi từ bộ phận dự án sang bán hàng trong thời gian 2 tháng nhưng tôi không đồng ý. Đến ngày 20-8, công ty còn thông báo yêu cầu bảo vệ tòa nhà ngăn không cho tôi vào làm việc. Công ty làm vậy là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?"​.&#​13;​
 +</h2>
 +<div class="​contentdetail"​ id="​divNewsContent"​ data-field="​body">​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode active"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​nld.mediacdn.vn/​thumb_w/​540/​2018/​8/​20/​13aa067e0cd75b34c81d6d78728fd6f0-1534779891184826481468.jpg"​ id="​img_fc58d980-a48f-11e8-bba6-19f368462811"​ w="​600"​ h="​388"​ alt="​Sẽ xử lý kỷ luật người lao động - Ảnh 1." title="​Sẽ xử lý kỷ luật người lao động - Ảnh 1." rel="​lightbox"​ photoid="​fc58d980-a48f-11e8-bba6-19f368462811"​ type="​photo"​ data-original="​https://​nld.mediacdn.vn/​2018/​8/​20/​13aa067e0cd75b34c81d6d78728fd6f0-1534779891184826481468.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​p><​b>​Bà Phan Thị Ánh</​b>,​ giám đốc hành chánh - nhân sự công ty, trả lời: Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh nên công ty tạm thời điều chuyển chị Hiền sang làm việc tại bộ phận bán hàng tại showroom trong 2 tháng. Quy trình điều chuyển lao động được công ty thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, chị Hiền chỉ đến showroom 1 tuần, sau đó quay về vị trí cũ. Dù công ty nhiều lần nhắc nhở nhưng chị Hiền không chấp hành. Chúng tôi đã 3 lần gửi thư yêu cầu chị Hiền đến công ty làm việc nhưng không thấy phản hồi. Công ty sẽ mời thêm một lần nữa và nếu chị Hiền không trở lại làm việc sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.<​br/></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<ul class="​sharedbotv2"><​li class="​linkhay linkhaybot">&#​13;​
 +<a target="​_blank"​ href="​http://​embed2.linkhay.com/​actions/​link/​post/​embed.php?​source_url=https://​nld.com.vn/​cong-doan/​se-xu-ly-ky-luat-nguoi-lao-dong-20181114205040181.htm"​ class="​fl mgr10" rel="​nofollow">&#​13;​
 +&#13;
 +<i class="​spriteall iconlinkhay"/>&#​13;​
 +</​a>&#​13;​
 +</​li>&#​13;​
 +<li class="​fbsendbot">&#​13;​
 +&#13;
 +</​li>&#​13;​
 +<li class="​facebook fblikebot">&#​13;​
 +&#13;
 +</​li>&#​13;​
 +<li class="​twdetaillike twbot">&#​13;​
 +<a target="​_blank"​ href="​https://​twitter.com/​intent/​tweet?​source=webclient&​amp;​text=https://​nld.com.vn/​cong-doan/​se-xu-ly-ky-luat-nguoi-lao-dong-20181114205040181.htm"​ rel="​nofollow">&#​13;​
 +<i class="​spriteall icontwshare"/>&#​13;​
 +&#13;
 +</​a>&#​13;​
 +&#13;
 +</​li>&#​13;​
 +<li class="​ggdetaillike gglikebot mrr10">&#​13;​
 +<!-- Place this tag in your head or just before your close body tag. -->&#​13;​
 +&#13;
 +<!-- Place this tag where you want the +1 button to render. -->&#​13;​
 +&#13;
 +</​li>&#​13;​
 +<li style="​margin-right:​ 10px; margin-top: 2px">&#​13;​
 +&#13;
 +&#13;
 +</​li>&#​13;​
 +<​li>&#​13;​
 +<a target="​_blank"​ title="​Print"​ href="​http://​nld.com.vn/​Print.aspx?​NewsID=20181114205040181"​ rel="​nofollow">&#​13;​
 +&#13;
 +<img src="​https://​nld.mediacdn.vn/​web_images/​icon-print-3.png"​ class="​iconprintdetailbot"/></​a>&#​13;​
 +</​li>&#​13;​
 +</ul>
 +
 +</​div><​script async src="​http://​platform.twitter.com/​widgets.js"​ charset="​utf-8"></​script><​script>​(function (d, s, id) {
 +var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​
 +if (d.getElementById(id)) return;
 +js = d.createElement(s);​ js.id = id;
 +js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js#​xfbml=1&​version=v2.8&​appId=889975511027097";​
 +fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);
 +}(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​
 +laodong </​HTML> ​
sxlklutngilaong.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)