User Tools

Site Tools


svqucgialottbtchunbtrctrnlo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

svqucgialottbtchunbtrctrnlo [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​divNewsContent">​
 +    <​p>​Sân vận động (SVĐ) quốc gia Lào với sức chứa 25 nghìn người nhiều khả năng sẽ được lấp kín, khi một lượng CĐV cực đông đến từ Việt Nam cũng như các kiều bào đang sinh sống tại Lào tới cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo.</​p>​
  
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_fdf1fa80-e321-11e8-afd3-c56724af5bfe"​ photoid="​fdf1fa80-e321-11e8-afd3-c56724af5bfe"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​8/​069a9997-1541659566746160253974.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a9997-1541659566746160253974.jpg"​ type="​photo"​ h="​467"​ w="​700"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a9997-1541659566746160253974.jpg"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_fda58830-e321-11e8-a765-3d408d14a681"​ photoid="​fda58830-e321-11e8-a765-3d408d14a681"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​8/​069a9996-15416595667441520724587.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a9996-15416595667441520724587.jpg"​ type="​photo"​ h="​467"​ w="​700"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a9996-15416595667441520724587.jpg"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_fd78abd0-e321-11e8-a043-97bdca1af2d4"​ photoid="​fd78abd0-e321-11e8-a043-97bdca1af2d4"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​8/​069a2852-15416595667411695495971.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a2852-15416595667411695495971.jpg"​ type="​photo"​ h="​467"​ w="​700"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a2852-15416595667411695495971.jpg"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_fd4b0c20-e321-11e8-afd3-c56724af5bfe"​ photoid="​fd4b0c20-e321-11e8-afd3-c56724af5bfe"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​8/​069a2837-15416595667381494546645.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a2837-15416595667381494546645.jpg"​ type="​photo"​ h="​467"​ w="​700"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a2837-15416595667381494546645.jpg"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_fcef0970-e321-11e8-b4c1-fb791ef5d225"​ photoid="​fcef0970-e321-11e8-b4c1-fb791ef5d225"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​8/​069a2831-15416595667341032787738.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a2831-15416595667341032787738.jpg"​ type="​photo"​ h="​533"​ w="​800"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a2831-15416595667341032787738.jpg"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_fcc03140-e321-11e8-96b9-c77a3adabdf2"​ photoid="​fcc03140-e321-11e8-96b9-c77a3adabdf2"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​8/​069a2821-15416595667321798184917.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a2821-15416595667321798184917.jpg"​ type="​photo"​ h="​533"​ w="​800"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a2821-15416595667321798184917.jpg"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_fc91f550-e321-11e8-a1c4-878f75f60751"​ photoid="​fc91f550-e321-11e8-a1c4-878f75f60751"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​8/​069a0025-1541659566730230889209.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a0025-1541659566730230889209.jpg"​ type="​photo"​ h="​467"​ w="​700"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a0025-1541659566730230889209.jpg"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_fc218040-e321-11e8-a1b9-5140f51fdecb"​ photoid="​fc218040-e321-11e8-a1b9-5140f51fdecb"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​8/​069a0023-1541659566728574998926.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a0023-1541659566728574998926.jpg"​ type="​photo"​ h="​467"​ w="​700"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a0023-1541659566728574998926.jpg"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_fbf4f200-e321-11e8-8ec5-dbab8df605ab"​ photoid="​fbf4f200-e321-11e8-8ec5-dbab8df605ab"​ src="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a0022-15416595667251276856401.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a0022-15416595667251276856401.jpg"​ type="​photo"​ h="​750"​ w="​500"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a0022-15416595667251276856401.jpg"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_fbc1fb20-e321-11e8-b4c1-fb791ef5d225"​ photoid="​fbc1fb20-e321-11e8-b4c1-fb791ef5d225"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​8/​069a0021-1541659566722126409807.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a0021-1541659566722126409807.jpg"​ type="​photo"​ h="​467"​ w="​700"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a0021-1541659566722126409807.jpg"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_fb921180-e321-11e8-8e97-3b57b730c966"​ photoid="​fb921180-e321-11e8-8e97-3b57b730c966"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​8/​069a0018-1541659566720801939465.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a0018-1541659566720801939465.jpg"​ type="​photo"​ h="​467"​ w="​700"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a0018-1541659566720801939465.jpg"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_fb64e700-e321-11e8-8778-09f365436ef5"​ photoid="​fb64e700-e321-11e8-8778-09f365436ef5"​ src="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a0016-15416595667171386800185.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a0016-15416595667171386800185.jpg"​ type="​photo"​ h="​750"​ w="​500"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a0016-15416595667171386800185.jpg"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_fb379570-e321-11e8-a765-3d408d14a681"​ photoid="​fb379570-e321-11e8-a765-3d408d14a681"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​8/​069a0006-15416595667151585536936.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a0006-15416595667151585536936.jpg"​ type="​photo"​ h="​467"​ w="​700"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a0006-15416595667151585536936.jpg"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_fb0bf190-e321-11e8-a765-3d408d14a681"​ photoid="​fb0bf190-e321-11e8-a765-3d408d14a681"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​8/​069a0004-15416595667122067347157.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a0004-15416595667122067347157.jpg"​ type="​photo"​ h="​467"​ w="​700"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​8/​069a0004-15416595667122067347157.jpg"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<p style="​text-align:​ right;"><​strong>​B.Tường</​strong>​ (từ Vientiane, Lào)</​p>​
 +
 +
 +    ​
 +
 +   
 +    ​
 +    ​
 +    ​
 +    ​
 +        ​
 +    ​
 +    ​
 +</​div><​script>​(function (d, s, id) {
 +    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​
 +    if (d.getElementById(id)) return;
 +    js = d.createElement(s);​ js.id = id;
 +    js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js#​xfbml=1&​version=v2.6&​appId=830263217081389";​
 +    fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);
 +}(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script><​script type="​text/​lazyscript">​
 +            var fbClient = {
 +                version: '​v2.3',​
 +                appId: '​830263217081389',​
 +                xfbml: true,
 +                status: true,
 +                likeCB: null,
 +                loaded: null,
 +                init: function () {
 +                    var me = this;
 +
 +                    $(document).ready(function () {
 +                        if ($('#​fb-root'​).length === 0) {
 +                            $('​body'​).prepend('<​div id="​fb-root"></​div>'​);​
 +                        }
 +                        me.fbLoad('//​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js',​ function () {
 +                            FB.init({
 +                                appId: me.appId,
 +                                status: me.status,
 +                                xfbml: me.xfbml,
 +                                version: me.version
 +                            });
 +
 +                            FB.Event.subscribe('​xfbml.render',​ me.renderButton);​
 +                            FB.Event.subscribe('​edge.create',​ me.likeCB);
 +                        });
 +                    });
 +                },
 +                fbParse: function (ele) {
 +                    try {
 +                        FB.XFBML.parse(ele);​
 +                    } catch (e) {
 +                    }
 +                },
 +                fbLoad: function (url, callback) {
 +                    callback = (typeof callback != '​undefined'​) ? callback : {};
 +
 +                    $.ajax({
 +                        type: "​GET",​
 +                        url: url,
 +                        success: callback,
 +                        dataType: "​script",​
 +                        cache: true
 +                    });
 +                },
 +                getLikeShareCount:​ function (url, eleShare, eleLike, eleTotal) {
 +                    $.ajax({
 +                        type: "​GET",​
 +                        dataType: "​json",​
 +                        url: '​http://​api.facebook.com/​restserver.php?​method=links.getStats&​format=JSON&​urls='​ + url,
 +                        success: function (msg) {
 +                            if ($(eleShare) != null) {
 +                                var iCount = msg[0].share_count;​
 +                                if (iCount == 0) {
 +                                     ​$(eleShare).html(''​);​
 +                                }
 +                                else {
 +                                    $(eleShare).html(iCount);​
 +                                }
 +                            }
 +
 +                            if ($(eleLike) != null)
 +                                $(eleLike).html(msg[0].like_count);​
 +
 +                            if ($(eleTotal) != null)
 +                                $(eleTotal).html(msg[0].total_count);​
 +                        }
 +                    });
 +                },
 +                shareClick: function (hr) {
 +                    var wleft = screen.width / 2 - 700 / 2;
 +                    var wtop = screen.height / 2 - 450 / 2;
 +
 +                    var link = hr != null ? hr : document.location.href;​
 +
 +                    var w = window.open("​http://​www.facebook.com/​sharer.php?​u="​ + link, "chia sẻ",
 +                            '​toolbar=no,​ location=no,​ directories=no,​ status=no, menubar=no, scrollbars=no,​ resizable=no,​ copyhistory=no,​ width=700, height=485, top=' + wtop + ', left=' + wleft
 +                        );
 +                    w.focus();
 +                    return false;
 +                },
 +                fanpage: function () {
 +                    setTimeout(function () {
 +                        if (!$('​.social-share .fb-like iframe'​).is(':​visible'​))
 +                            $('​.social-share'​).remove();​
 +                    }, 10000);
 +                },
 +                renderButton:​ function () {
 +                    $('​.fb-send'​).removeClass('​hidden'​).show().parent('​.fbSendWrap'​).children(':​not("​.fb-send"​)'​).remove();​
 +                    $('​.fb-like'​).removeClass('​hidden'​).show().parent('​.fbLikeWrap'​).children(':​not("​.fb-like"​)'​).remove();​
 +                    $('​.imglikefake'​).addClass('​hidden'​);​
 +                    //​console.log('​vao'​);​
 +                },
 +                likeOnload: function (obj, width, height) {
 +                    $(obj).css({ '​display':​ '​block',​ '​width':​ width, '​height':​ height });
 +                }
 +            };
 +            fbClient.init();​
 +            //​fbClient.getLikeShareCount('​http://​dantri.com.vn/​news-20181108134828296.htm',​ '​.chiasefb i');
 +                </​script>​
 +laodong </​HTML> ​
svqucgialottbtchunbtrctrnlo.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)