User Tools

Site Tools


streetstylegiitrhntunquaskhinbnthtlncoolqungvtuytnhtlbncngcthmccoolnhvy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

streetstylegiitrhntunquaskhinbnthtlncoolqungvtuytnhtlbncngcthmccoolnhvy [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]">​Cặp đôi này khoe street style trẻ trung, khoẻ khoắn hết sức đồng điệu, nhưng có lẽ màu tóc chói lọi của cả hai mới là món phụ kiện bắt mắt nhất. Một lần nữa ta lại phải công nhận màu tóc nổi bật có thể khiến diện mạo của bạn trở nên hay ho hơn, dù bạn có ăn vận đơn giản thế nào.</​p></​div><​script>​
 +(runinit = window.runinit || []).push(function () {
 +var footerFbSdk = {
 +isLoaded: false,
 +init: function () {
 +var me = this;
 +$(window).scroll(function () {
 +if ($('​.k14-home'​).length > 0 && $('#​liSuKien'​).length > 0) {
 +var pScrollCuon = $(window).scrollTop();​
 +var liSuKienTop = $('#​liSuKien'​).offset().top;​
 +if (pScrollCuon >= liSuKienTop && !me.isLoaded) {
 +me.LoadFbSdk();​
 +me.isLoaded = true;
 +}
 +}
 +else if (!me.isLoaded) {
 +me.LoadFbSdk();​
 +me.isLoaded = true;
 +}
 +});
 +},
 +LoadFbSdk: function () {
 +(function (d, s, id) {
 +var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​
 +if (d.getElementById(id)) return;
 +js = d.createElement(s);​ js.id = id;
 +js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js#​xfbml=1&​version=v2.8";​
 +fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);
 +}(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));​
 +}
 +};
  
 +footerFbSdk.init();​
 +});
 +</​script>​
 + </​HTML> ​
streetstylegiitrhntunquaskhinbnthtlncoolqungvtuytnhtlbncngcthmccoolnhvy.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)