User Tools

Site Tools


sthtloimcccccnchtngisau20phtphquc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sthtloimcccccnchtngisau20phtphquc [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p style="​font-size:​15px;​ margin:0px; line-height:​1.5;​ text-align:​justify;​ margin-bottom:​5px">​ 
 + <​strong>​ 
 + (VTC News) - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) khẳng định không có chuyện xuất hiện loài mực cực độc ở Phú Quốc, đây là tin giật gân, bịa đặt và không đúng sự thật trên mạng xã hội. ​                                    
 + </​strong></​p>​ 
 + </​div><​script async type="​text/​javascript">​!function(a,​b,​c){var d,​e=a.getElementsByTagName(b)[0];​a.getElementById(c)||(d=a.createElement(b),​d.id=c,​d.src="​https://​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js#​xfbml=1&​version=v2.9",​e.parentNode.insertBefore(d,​e))}(document,"​script","​facebook-jssdk"​);</​script>​ 
 +laodong </​HTML> ​
sthtloimcccccnchtngisau20phtphquc.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)