User Tools

Site Tools


sthcvhnhdngcaloicxunhthnhtinh

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sthcvhnhdngcaloicxunhthnhtinh [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​divNewsContent">​
 +    <​p>​Bức ảnh một con cá Blobfish xấu xí đã được chụp bởi nhiếp ảnh gia Kerryn Parkinson.</​p>​
  
 +<​p>​Tuy nhiên, sự thực thì loài cá này không đến mức… xấu như những gì chúng ta thấy. Lý do chính là bởi môi trường chúng sống khác biệt hoàn toàn với trên mặt đất dẫn đến hình dạng của chúng quái dị như vậy.</​p>​
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt="​Blobfish – loài cá xấu nhất hành tinh." id="​img_4ec26680-e62d-11e8-9bdc-efd9aa55ccfb"​ photoid="​4ec26680-e62d-11e8-9bdc-efd9aa55ccfb"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​12/​photo-1-15419942869151451484050.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​12/​photo-1-15419942869151451484050.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​ 100%;" data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​12/​photo-1-15419942869151451484050.jpg"​ w="​1000"​ h="​563"/></​div>​
 +
 +<​p>​Blobfish – loài cá xấu nhất hành tinh.</​p>​
 +</​div>​
 +
 +<​p>​Blobfish sinh sống ở những vùng biển ánh sáng Mặt trời không thể chạm tới như những trong vùng biển sâu ngoài khơi miền nam Australia, Tasmania và New Zealand với độ sâu khoảng 600 - 1.200m.</​p>​
 +
 +<​p>​Ở độ sâu ấy, chúng sẽ phải chịu đựng một mức áp suất khổng lồ nên cơ thể cũng phải tiến hóa để thích nghi. Đơn cử là xương, thịt của loài cá giọt nước này rất mềm và dẻo để không bị áp suất ép nát.</​p>​
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode IMSCurrentEditorEditObject"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt="&#​10;​Còn đây là hình dạng thật của Blobfish khi sống trong môi trường dưới đáy biển sâu.&#​10;"​ id="​img_4e1d9b00-e62d-11e8-a370-23f5c758f4d5"​ photoid="​4e1d9b00-e62d-11e8-a370-23f5c758f4d5"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​12/​photo-2-15419942869972018581565.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​12/​photo-2-15419942869972018581565.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​ 100%;" data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​12/​photo-2-15419942869972018581565.jpg"​ w="​1000"​ h="​395"/></​div>​
 +
 +<div class="​PhotoCMS_Caption">​
 +<p style="​text-align:​center;​margin:​0px;">​Còn đây là hình dạng thật của Blobfish khi sống trong môi trường dưới đáy biển sâu.</​p>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +
 +<​p>​Blobfish cũng không có bong bóng như nhiều loài cá khác vì với mức áp suất khổng lồ ở độ sâu của nước lớn như vậy hoàn toàn không hợp lý.</​p>​
 +
 +<​p>​Chính vì vậy, khi Blobfish được vớt lên khỏi môi trường sống của mình, áp suất thay đổi khiến cơ thể nó sẽ trương phềnh, nhão ra đến mức xấu xí khó tưởng tượng nổi.</​p>​
 +
 +<​p>​Hiện tại, con cá å được vớt lên vào năm 2003 đã chết và tiêu bản của nó vẫn được lưu giữ trong một bảo tàng tại Úc.</​p>​
 +
 +<p style="​text-align:​ right;"><​strong>​Trang Phạm</​strong><​i>​ (Theo Iflscience)</​i></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +    ​
 +
 +   
 +    ​
 +    ​
 +    ​
 +    ​
 +        ​
 +    ​
 +    ​
 +</​div><​script>​(function (d, s, id) {
 +    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​
 +    if (d.getElementById(id)) return;
 +    js = d.createElement(s);​ js.id = id;
 +    js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js#​xfbml=1&​version=v2.6&​appId=830263217081389";​
 +    fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);
 +}(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script><​script type="​text/​lazyscript">​
 +            var fbClient = {
 +                version: '​v2.3',​
 +                appId: '​830263217081389',​
 +                xfbml: true,
 +                status: true,
 +                likeCB: null,
 +                loaded: null,
 +                init: function () {
 +                    var me = this;
 +
 +                    $(document).ready(function () {
 +                        if ($('#​fb-root'​).length === 0) {
 +                            $('​body'​).prepend('<​div id="​fb-root"></​div>'​);​
 +                        }
 +                        me.fbLoad('//​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js',​ function () {
 +                            FB.init({
 +                                appId: me.appId,
 +                                status: me.status,
 +                                xfbml: me.xfbml,
 +                                version: me.version
 +                            });
 +
 +                            FB.Event.subscribe('​xfbml.render',​ me.renderButton);​
 +                            FB.Event.subscribe('​edge.create',​ me.likeCB);
 +                        });
 +                    });
 +                },
 +                fbParse: function (ele) {
 +                    try {
 +                        FB.XFBML.parse(ele);​
 +                    } catch (e) {
 +                    }
 +                },
 +                fbLoad: function (url, callback) {
 +                    callback = (typeof callback != '​undefined'​) ? callback : {};
 +
 +                    $.ajax({
 +                        type: "​GET",​
 +                        url: url,
 +                        success: callback,
 +                        dataType: "​script",​
 +                        cache: true
 +                    });
 +                },
 +                getLikeShareCount:​ function (url, eleShare, eleLike, eleTotal) {
 +                    $.ajax({
 +                        type: "​GET",​
 +                        dataType: "​json",​
 +                        url: '​http://​api.facebook.com/​restserver.php?​method=links.getStats&​format=JSON&​urls='​ + url,
 +                        success: function (msg) {
 +                            if ($(eleShare) != null) {
 +                                var iCount = msg[0].share_count;​
 +                                if (iCount == 0) {
 +                                     ​$(eleShare).html(''​);​
 +                                }
 +                                else {
 +                                    $(eleShare).html(iCount);​
 +                                }
 +                            }
 +
 +                            if ($(eleLike) != null)
 +                                $(eleLike).html(msg[0].like_count);​
 +
 +                            if ($(eleTotal) != null)
 +                                $(eleTotal).html(msg[0].total_count);​
 +                        }
 +                    });
 +                },
 +                shareClick: function (hr) {
 +                    var wleft = screen.width / 2 - 700 / 2;
 +                    var wtop = screen.height / 2 - 450 / 2;
 +
 +                    var link = hr != null ? hr : document.location.href;​
 +
 +                    var w = window.open("​http://​www.facebook.com/​sharer.php?​u="​ + link, "chia sẻ",
 +                            '​toolbar=no,​ location=no,​ directories=no,​ status=no, menubar=no, scrollbars=no,​ resizable=no,​ copyhistory=no,​ width=700, height=485, top=' + wtop + ', left=' + wleft
 +                        );
 +                    w.focus();
 +                    return false;
 +                },
 +                fanpage: function () {
 +                    setTimeout(function () {
 +                        if (!$('​.social-share .fb-like iframe'​).is(':​visible'​))
 +                            $('​.social-share'​).remove();​
 +                    }, 10000);
 +                },
 +                renderButton:​ function () {
 +                    $('​.fb-send'​).removeClass('​hidden'​).show().parent('​.fbSendWrap'​).children(':​not("​.fb-send"​)'​).remove();​
 +                    $('​.fb-like'​).removeClass('​hidden'​).show().parent('​.fbLikeWrap'​).children(':​not("​.fb-like"​)'​).remove();​
 +                    $('​.imglikefake'​).addClass('​hidden'​);​
 +                    //​console.log('​vao'​);​
 +                },
 +                likeOnload: function (obj, width, height) {
 +                    $(obj).css({ '​display':​ '​block',​ '​width':​ width, '​height':​ height });
 +                }
 +            };
 +            fbClient.init();​
 +            //​fbClient.getLikeShareCount('​http://​dantri.com.vn/​news-20181112105058412.htm',​ '​.chiasefb i');
 +                </​script>​
 +laodong </​HTML> ​
sthcvhnhdngcaloicxunhthnhtinh.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)