User Tools

Site Tools


srasaonusupersmashbroskthpviavengersinfinitywar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

srasaonusupersmashbroskthpviavengersinfinitywar [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div data-field="​body">​ 
 +<​p>​Clip các bạn đâng xem là trailer giới thiệu phiên bản mới của tựa game <​b>​Super Smash Bros.</​b>​ Tâm điểm của trailer lần này là chế độ chơi cốt truyện “World of Light" và phần giới thiệu mang nặng phong cách <​b>​Avengers:​ Infinity War.</​b>​ Theo dự kiến, phiên bản mới của Super Smash Bros. sẽ phát hành vào tháng 12 tới đây trên hệ máy Nintendo Switch.</​p>​ 
 +</​div>​ 
 + </​HTML> ​
srasaonusupersmashbroskthpviavengersinfinitywar.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)