User Tools

Site Tools


spvicemnhnlng850triuminmkinht

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

spvicemnhnlng850triuminmkinht [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​article-body">​
 +<p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 14px;">​Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) cho biết, bình quân thu nhập tiền lương của nhóm cán bộ quản lý công ty mẹ năm 2017 xấp xỉ 71 triệu đồng mỗi tháng. Ước tính thu nhập cả năm mỗi cán bộ là 850 triệu đồng.</​span></​p>​
 +<p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 14px;">​Con số này cao hơn kế hoạch gần 11 triệu, khiến quỹ tiền lương của doanh nghiệp dành cho người quản lý bị đội thêm một tỷ đồng. Trước đó, quỹ lương kế hoạch được xác định là 7,8 tỷ đồng dựa trên năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty. Nếu năng suất lao động cùng lợi nhuận tăng thì lương tăng, và ngược lại.</​span></​p>​
 +<p style="​text-align:​ justify;">​Vicem đặt kế hoạch thu nhập bình quân mỗi tháng của nhóm cán bộ quản lý năm nay giảm còn 59 triệu đồng. Đối với hơn 13.700 lao động tại công ty mẹ, các đơn vị thành viên và doanh nghiệp sở hữu cổ phần chi phối, thu nhập bình quân dự kiến xấp xỉ 12,7 triệu đồng.</​p>​
  
 +<p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 14px;">​Doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm nay ước tính tăng nhẹ lên mức 36.450 tỷ đồng và 2.660 tỷ đồng. Một trong những nhân tố quan trọng giúp công ty hoàn thành kế hoạch này là thuế xuất khẩu xi măng từ tháng 2/2018 chỉ còn 0%.</​span></​p>​
 +<p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 14px;">​Lý giải việc tăng tiền lương của nhóm cán bộ quản lý năm 2017, một lãnh đạo Viem chia sẻ, theo quy định, người quản lý doanh nghiệp lương tính ở công ty mẹ chứ không phải toàn bộ công ty con. Do đó, kết quả lợi nhuận, năng suất lao động căn cứ vào công ty mẹ. </​span></​p>​
 +<p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 14px;">​Năm 2017 so với 2016 đạt kết quả tốt. ;lợi nhuận kế hoạch 942 tỷ đồng,  đạt 1.282 tỷ đồng  (đạt 136% so với năm ngoái). Năng suất lao động tăng 132,38% so với năm 2016. Đấy là căn cứ tính lương cho người quản lý. </​span><​span style="​font-size:​ 14px;">​Theo quy định, nhóm cán bộ được nhân thêm hệ số theo quy định là 1,2 theo quy định. </​span></​p>​
 +<p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 14px;">​Cụ thể 59 triệu nhân lên là xấp xỉ 71 triệu đồng/​tháng. Cái này đã được giải trình và Bộ Xây dựng đã có văn bản phê duyệt tiền lương của tổng công ty được ký ngày 12/2/2018 quyết toán tiền lương của người quản lý</​span></​p>​
 +
 +<p class="​article-author cms-author">​
 +Ngọc Mai
 +</p>
 +
 +</​div><​script>​
 +(function (d, s, id) {
 +var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​
 +if (d.getElementById(id)) return;
 +js = d.createElement(s);​ js.id = id;
 +js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​all.js#​xfbml=1";​
 +fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);
 +}(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));​
 +</​script>​
 +laodong </​HTML> ​
spvicemnhnlng850triuminmkinht.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)