User Tools

Site Tools


sosnhkchthckhnglongbochaviccloithlnnht

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sosnhkchthckhnglongbochaviccloithlnnht [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​img width="​130"​ height="​100"​ src="​https://​vcdn-vnexpress.vnecdn.net/​2018/​11/​11/​so-sanh-kich-thuoc-khung-long-bao-chua-voi-cac-loai-thu-lon-nhat-1541928938_180x108.jpg"></​br>​Khủng long bạo chúa T-rex, sát thủ săn mồi thời tiền sử, có kích thước lớn hơn hầu hết các loài động vật có vú trên cạn từng tồn tại. 
 +laodong </​HTML> ​
sosnhkchthckhnglongbochaviccloithlnnht.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)