User Tools

Site Tools


sosnh10rnhidngsunhttrntrit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sosnh10rnhidngsunhttrntrit [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​img width="​130"​ height="​100"​ src="​https://​vcdn-vnexpress.vnecdn.net/​2018/​11/​13/​so-sanh-10-ranh-dai-duong-sau-nhat-tren-trai-dat-1542119757_180x108.jpg"></​br>​Thái Bình Dương sở hữu 8/10 rãnh đại dương sâu nhất thế giới, trong đó rãnh Mariana nằm dưới mực nước biển 11.034 m. 
 +laodong </​HTML> ​
sosnh10rnhidngsunhttrntrit.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)