User Tools

Site Tools


snla976hdnynchucsdnginliqucgiakinht

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

snla976hdnynchucsdnginliqucgiakinht [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​article-body">​
 +<​p>​Việc đóng điện cung cấp điện lưới quốc gia đã nâng tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn huyện Yên Châu lên 97,6%. Đến nay, toàn huyện chỉ còn 5 bản chưa có điện, phấn đấu trong năm 2019, 100% số bản trên địa bàn huyện được sử dụng điện lưới quốc gia.</​p>​
 +<​p>​Gói thầu khởi công tháng 2/2018 và hoàn thành trước kế hoạch theo hợp đồng 45 ngày, do liên danh Công ty cổ phần Năng lượng Việt Nam- Công ty cổ phần thiết bị xây dựng NNH - Công ty cổ phần thương mại đầu tư xây dựng An Phát thi công.  </​p>​
  
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Sơn La: 97,6% hộ dân ở Yên Châu đã được sử dụng điện lưới quốc gia - ảnh 1" src="​https://​image.tienphong.vn/​w665/​Uploaded/​2018/​pcgycivo/​2018_11_07/​img_4954_cytv.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​pcgycivo/​2018_11_07/​img_4954_cytv.jpg"​ data-desc="​Công nhân Công ty Điện lực Sơn La hướng dẫn khách hàng ký hợp đồng mua bán điện"​ cms-photo-caption="​Công nhân Công ty Điện lực Sơn La hướng dẫn khách hàng ký hợp đồng mua bán điện"/><​span class="​fig"><​em>​Công nhân Công ty Điện lực Sơn La hướng dẫn khách hàng ký hợp đồng mua bán điện</​em></​span>​
 +</​div>​
 +<​p>​Đây là các hạng mục nằm trong gói thầu 03a-2017 cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây lắp các xã Mường Giôn, Mường Sại, Nậm Ét, Chiềng Khoang, Chiềng Khay (Quỳnh Nhai); Tú Nang, Sập Vạt, Mường Lựm, Chiềng Đông, Lóng Phiêng (Yên Châu). </p>
 +<​p>​Hạng mục nằm trong Dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn 4 huyện (Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên). Quy mô xây dựng trên 25 km đường dây 35kV, 10 trạm biến áp 35/0,4kV, trên 19 km đường dây 0,4kV, lắp đặt 651 công tơ.  </p>
 +
 +<p class="​article-author cms-author">​
 +Ngọc Diệp
 +</p>
 +
 +</​div><​script>​
 +(function (d, s, id) {
 +var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​
 +if (d.getElementById(id)) return;
 +js = d.createElement(s);​ js.id = id;
 +js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​all.js#​xfbml=1";​
 +fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);
 +}(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));​
 +</​script>​
 +laodong </​HTML> ​
snla976hdnynchucsdnginliqucgiakinht.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)